SRI LAKSHMI GANAPATHI TEMPLE

SRI LAKSHMI GANAPATHI TEMPLE

HINDU TEMPLE OF PLANO

Sri Venkateswara Swamy Prana Pratista Kumbhabhishekam and Shanthi Kalyanam

Prana Pratista Kumbhabhishekam and Shanthi Kalyanam - Time Table
27th February, 2019
Time: 6:00pmGanapathi pooja, Punyahvachanam, Panchagavya prasana, Deshska Darana, Ankuraropana, Vastu paryagni karnam, Jaladivasam, Ksheeradivasam, Panchaganvyadivasam, Nerajana, Mantrapuspam, Teertha prasadam.
28th February, 2019
Time: 6:00amSuprabatam, Kalasastapana, Agnimadanam, Nitya homalu, Dhanyadivasam, Teertha prasadam.
Time: 5:00pmSudarshana homam, mahalakshmi homam, Vishnusahasranama parayana, Lakshmi ashttotara paryana, Pushpa pala sayyadivasam, Nerthounmelanam, Nidra kalasa stapana. Nerajan mantrapuspa, Teertha prasadam.
1st March, 2019
Time: 5:00amSuprabatam, Gartanyasam, Kalanyasam.
Time: 7:55amSumuhurtam, Yantrastapana, Jeevanyasam, Pranapratista, Abhisekham, Nitya homalu, Teertha prasadam.
Time: 6:00pmNitya homalu, Vishnusahasranama archana, Lakshmi ashttotara pooja, Veda swasti, Teertha prasadam.
2nd March, 2019
Time: 8:00amSuprabatam, Nitya homalu, Poornahuti, Kumbabishekam. Nerajana ,Mantra pushpalu, Tertha Prasadam.
Time: 6:00pmVishnusahasranama archana, Lakshmi Ashttora pooja, Neerajana, Mantra pushpalu, Teertha Prasadam.
3rd March, 2019
Time: 8:00amSuprabatam, Venkateswara sahasranamarchana, Shanti kalyanam, Neerjana, Mantra pushpam, Teertha prasadam.

Click here to View Brochure

© Sri Lakshmi Ganapathi Temple, 2021. All Rights Reserved.